GenelHaberler

Vergi Yargısında Parasal Hadler

Vergi davalarında bazı kararlar istinaf yolu kapalı olmak üzere karar verilmektedir (2021 yılı için 7.000,00 TL). Ayrıca davaya konu olan vergi ve cezaların toplamının belli tutarı aşmaması halinde uyuşmazlık tek hâkimle çözülmektedir (2021 yılı için 57.000,00 TL). Yine istinaf mahkemelerince uyuşmazlık konusu belli tutarı geçmeyen davalara ilişkin kararlar kesin olup, temyiz yolu kapalıdır (2021 yılı için 192.000,00 TL) Belli tutarın altındaki davalarda duruşma davacı tarafından talep edilse bile hâkimin takdirine bağlıdır. Belirlenmiş tutarı aşan davalarda ise (2021 yılı için 57.000,00 TL) mahkeme davacı tarafından talep edilmiş olması halinde duruşma yapma mecburiyetindedir. Aşağıda söz konusu parasal hadler tablo halinde gösterilmiştir.

 

2021 Yılı

Parasal Tutar

İlgili

Yasa

Maddesi

1-) Vergi mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenen davalarda parasal üst sınır 57.000,00 TL 2576 sayılı Kanun md.7[1], Ek Madde 1[2]
2-) Vergi mahkemelerinin kesin (istinaf yoluna gidilemeyen) kararlarına ilişkin parasal sınır 7.000,00 TL 2577 sayılı Yasa, md. 45/1[3]
3-) İstinaf mahkemelerinin kesin (Danıştay’a temyiz yoluna gidilemeyen) kararlarına ilişkin parasal üst sınır 192.000,00 TL 2577 sayılı Yasa, md. 46/b[4]
4-) Duruşma için parasal alt sınır 57.000 TL 2577 sayılı Yasa, md. 17/1[5]

NOTLAR:

 • Bu Kanunda öngörülen parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değer-leme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz. (2577 sayılı Kanun Ek md.1).
 • Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere uygulanan parasal sınırların artışı, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce idare ve vergi mahkemelerince nihaî olarak karara bağlanmış davalar ile Danıştay’ın bozma kararı üzerine bozulan mahkemece yeniden bakılan davalarda uygulanmaz. (2576 sayılı Kanun Ek md.1).
 • Parasal sınırlar, davaların açılış tarihine göre uygulanmaktadır.
 • Temyizde, dava açılma tarihi değil, istinaf karar tarihindeki sınır dikkate alınmaktadır.
 • Parasal sınırlar hesaplanırken, ihbarnameye karşı açılan davalarda vergi ve ceza tutarı birlikte toplanarak dikkate alınmaktadır.
 • Ödeme emrine karşı açılan davalarda bunlara ilave olarak gecikme zammı tutarı da dikkate alınmaktadır.

Dipnotlar

[1]        Tek hâkimle çözümlenecek davalar:

Madde 7 – 1. (Değişik birinci fıkra: 8/6/2000 – 4577/3 md.) Uyuşmazlık miktarı yirmibeşbin Türk Lirasını aşmayan;

 1. Konusu belli parayı içeren idarî işlemlere karşı açılan iptal davaları,
 2. Tam yargı davaları,

İdare mahkemesi hâkimleri biri tarafından çözülür.

(Değişik: 8/6/2000 – 4577/3. md.) 6 ncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uyuşmazlıklardan kaynaklanan toplam değeri yirmi beş bin Türk Lirasını aşmayan davalar, vergi mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir.

[2]        Ek Madde 1 – (Ek: 24/2/1988 – 3410/4. md.; Değişik : 8/6/2000 – 4577/4 md.)

Bu Kanunun tek hâkimle çözümlenecek davalara ilişkin 7 nci maddesindeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

Yukarıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı başından geçerli olmak üzere uygulanan parasal sınırların artışı, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce idare ve vergi mahkemelerince nihaî olarak karara bağlanmış davalar ile Danıştayın bozma kararı üzerine bozulan mahkemece yeniden bakılan davalarda uygulanmaz

[3]        Madde 45 – (Değişik: 18/6/2014-6545/19 md.)

 1. İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.
 2. ..

[4]        Temyiz:

Madde 46 – (Değişik: 18/6/2014-6545/20 md.)

Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir:

b)Konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalar.

[5]        Duruşma:

            Madde 17 – 1. (Değişik: 5/4/1990-3622/7 md.) Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve yirmibeşbin Türk Lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmibeşbin Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

 1. Temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır.
 2. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir.
 3. (Değişik: 5/4/1990-3622/7 md.) 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hâkim kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.
 4. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı